അരവിന്ദ് കേജ്രരിവാളിനെതിരെ പ്രതിഷേധം | Arvind Kejriwal | Ambedkar University | NEWS INDIA MALAYALAM

പൊക്കികൊണ്ടി നടന്നവര്‍ തന്നെ കേജ്രരിവാളിനെ താഴെ ഇട്ടു!!!! അരവിന്ദ് കേജ്രരിവാളിനെതിരെ പ്രതിഷേധം NEWS INDIA …


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *