කොරෝනා දත්ත සඟවනවාද ? – හැංගුවාට වැඩක් නෑ – Hiru News

sinopharmvaccine #vaccination #Covid19 කොරෝනා දත්ත සඟවනවාද ? – හැංගුවාට වැඩක් නෑ – Hiru News සම්පූර්ණ පුවත් විකාශය …


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *