കെ എം മാണി എൽഡിഎഫിന് ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധനോ? | News Hour 6 July 2021

കെ എം മാണി അഴിമതിക്കാരനാണോ? എൽഡിഎഫിന് ഈ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഉത്തരം മുട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിയമസഭയിലെ …


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *