ടി.പി.ആര്‍ ഉയരുന്നു, ആറു ജില്ലകളില്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം | Mathrubhumi News

വടക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ ടി.പി.ആര്‍ ഉയരുന്നു: ആറു ജില്ലകളില്‍ ടിപിആര്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം മാറുന്ന ലോകത്ത് കൂടുതൽ …


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *