പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തില്‍ വിള്ളല്‍ | DMK | CONGRESS | NEWS INDIA MALAYALAM

സ്റ്റാലിനും പറഞ്ഞു കടക്കു പുറത്ത് ! ഞെട്ടലോടെ പ്രതിപക്ഷം!! പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തില്‍ വിള്ളല്‍ NEWS INDIA MALAYALAM …


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *