កម្មវដ្ត, ប៊ុត សាវង្ស, Buth Savong Dhamma Talk, Khmer Dhamma Network

Published on Apr 27, 2016 នេះគឺជា ប៉ុស្តិ៍ថ្មីមួយទៀត ក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទ …


Leave a Reply

Your email address will not be published.